AVG

AVG OK

Privacy Policy

Ik hecht als Pedicureroos-dongen veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacy policy geef ik u heldere en transparante informatie over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Pedicureroos-dongen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en dan altijd in overleg met u
 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.


Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicureroos-dongen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht
 • Op een verantwoorde manier uitvoering geven aan een opdracht
 • het declareren aan de zorgverzekeraar, podotherapeut of een zorggroep


Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Pedicureroos-dongen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • (Relevante) Gegevens over gezondheid.
 • Zorgverzekeraar en nummer (alleen wanneer u het vergoed wilt krijgen bij de verzekeraar)
 • BSN nummer (alleen wanneer u het vergoed wilt krijgen bij de verzekeraar)


Indien nodig zal er tijdens de behandeling een foto worden gemaakt van uw nagel/teen of huid, om aan te tonen wat het beginpunt is en hoe het herstel verloopt. De foto's worden zo opgeslagen dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Indien het raadzaam is om de foto te delen met bv een collega, zal dit expliciet aan u gevraagd worden. Zonder uw toestemming wordt dit niet gedaan.

De bewaartijd van uw gegevens:

De financiële administratie moet volgens de wet 7 jaar bewaard worden.

Uw gegevens met betrekking tot de behandeling moet conform de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) minimaal 15 jaar bewaard worden.

Als Pedicureroos-dongen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.


https://www.avg-programma.nl/avg-ok-vignet/a4130b93-b090-4274-80aa-6f702971122f